WIZERUNEK WIRUSA – UWAGA NA SUGEROWANIE WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZYCH!

WIZERUNEK WIRUSA – UWAGA NA SUGEROWANIE WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZYCH!

W procesie tworzenia etykiety środka spożywczego większość przedsiębiorców zwraca szczególną uwagę na zawarcie na niej wszystkich wymaganych prawem informacji. Z równie wysoką starannością w prezentacji środków spożywczych przedsiębiorcy unikają sugerowania właściwości leczniczych wyrażonych rozbudowanymi zwrotami nawiązującymi do nazw chorób lub ich symptomów, w mniejszym stopniu weryfikując graficzną warstwę oznakowania. Szczególnie w obecnej sytuacji popularne staje się wykorzystanie wizerunku wirusa do znakowania żywności. Tymczasem zaskakująco często to właśnie pojedyncze wyrazy lub obrazki umieszczone na etykiecie mogą być podstawą zakwestionowania produktu jako sugerującego właściwości lecznicze. O jakich sytuacjach mowa?

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1169/20111 w przypadku środków spożywczych niedozwolone jest sugerowanie właściwości leczniczych. Dodatkowo sugerowanie właściwości leczniczych produktu może wiązać się z ryzykiem uznania go nie za żywność, ale za produkt leczniczy albo produkt z pogranicza regulowany przez przepisy ustawy prawo farmaceutyczne2. Należy zasygnalizować, że wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu bez wymaganych w ustawie prawo farmaceutyczne procedur wiąże się z m.in. z odpowiedzialnością karną.

Jednocześnie ani rozporządzenie nr 1169/2011, ani ustawa prawo farmaceutyczne nie zawężają sposobów, którymi możliwe jest sugerowanie albo przedstawianie właściwości leczniczych. Tym samym ryzyko wystąpienia ewentualnego naruszenia należy oceniać uwzględniając szeroki kontekst prezentacji produktu.

Przykładowo zarówno grafiki ukazujące ludzkie ciało z elementami koloru czerwonego (mającego wskazywać zapewne na obniżenie bólu), słowa kojarzące się z medycyną i farmacją (dawkowanie, pacjent, schorzenie), jak i znany obecnie wszystkim wizerunek wirusa umieszczony na etykiecie wiążą się z wysokim ryzykiem zakwestionowania przez właściwy organ.

Niemniej, każdy produkt należy poddać odrębnej analizie, case-by-case, biorąc pod uwagę m.in. jego skład, użyte oświadczenia zdrowotne, całokształt szaty graficznej, nazwę fantazyjną.

Jeżeli względem swojego produktu mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie opisanych wyżej kwestii – służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?