WYROK WSA – ELEKTRONICZNE POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU PRODUKTU DO OBROTU

WYROK WSA – ELEKTRONICZNE POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU PRODUKTU DO OBROTU

23 lipca 2020 r. wydany został wyrok o sygn. akt VII SAB/Wa 76/20, który oddalił skargę na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie powiadomienia o wprowadzeniu produktu do obrotu.

Wyrok ten wskazuje, że powiadomienia GIS o wprowadzeniu produktu po raz pierwszy do obrotu dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia. Elektroniczny system powiadomień dostępny jest na stronie internetowej: suplementy.gis.gov.pl. Pisemne przesłanie powiadomienia o wprowadzeniu produktu do obrotu nie jest natomiast w tym przypadku wystarczające.

WSA podkreślił, że dodatkowego pisemnego powiadomienia dokonać należy wtedy, gdy dokument elektroniczny nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Działanie takie nie zwalnia z obowiązku złożenia powiadomienia w formie elektronicznej, a jedynie pozwala na dodatkowe złożenie go w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, jeśli podmiot składający powiadomienie nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.