Wyspa w galerii handlowej a podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej

Wyspa w galerii handlowej a podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej

W wyroku z dnia 21 kwietnia 2022 r., WSA w Łodzi uznał, że decyzja organu odmawiająca zatwierdzenia działalności w punkcie gastronomicznym (wyspie znajdującej się na terenie galerii handlowej) z powodu braku podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej jest niezgodna z przepisami prawa.

Wymogi higieniczno-sanitarne dla obiektów stałych oraz dla obiektów tymczasowych i ruchomych określone są w rozporządzeniu nr 852/20041. WSA stwierdził, że wyspa stanowi ruchomy punkt gastronomiczny, dla którego określone zostały odmienne wymogi niż dla obiektów stałych. W przypadku obiektów ruchomych przewidziano obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości gorącej i zimnej wody pitnej. W przypadku obiektów stałych występuje natomiast obowiązek zapewnienia wody bieżącej (który nie występuje dla obiektów tymczasowych i ruchomych).

Sąd przychylił się do stanowiska strony i uznał, że

„[…] zgłoszony przez skarżącego punkt gastronomiczny jest punktem „ruchomym” w rozumieniu rozdziału III załącznika II. Punkt ten usytuowano na wyspie handlowej, jest on ograniczony z czterech stron szafkami, ma powierzchnię 11,37 m2 i nie jest trwale związany z gruntem. Może być on w każdym czasie przeniesiony w inne miejsce w Galerii (…) bądź w jakiekolwiek miejsce w innym centrum handlowym. […] W sytuacji gdy punkt ten da się łatwo i stosunkowo szybko przemieścić w inne miejsce to brak jest podstaw do uznania, że jest to stoisko stałe tak jak przyjęły to organy administracji obu instancji.” WSA podkreślił ponadto, że: „Kwestia, że cała Galeria (…) jest trwale związana z gruntem a punkt A. znajduje się na terenie tej galerii nie ma żadnego znaczenia. W niniejszej sprawie problem mobilności dotyczy bowiem punktu skarżącego a nie całej Galerii (…)”.

WSA podkreślił, że organ powinien ustalić czy w ocenianym obiekcie (ruchomym) zapewniona jest woda pitna w odpowiedniej ilości, a nie koncentrować się na fakcie czy obiekt posiada podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej. Nie ma bowiem w tym przypadku znaczenia skąd pochodzi woda.

Z treścią wyroku można zapoznać się TUTAJ.

1. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 139, str. 1 ze zm.)

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?