ZAWIESZENIE BIEGU TERMINÓW Z POWODU COVID-19

ZAWIESZENIE BIEGU TERMINÓW Z POWODU COVID-19

Zgodnie z art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 bieg niektórych terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. Przepis ten dotyczy terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych czy postępowaniach administracyjnych.

W praktyce oznacza to, że bieg terminu do dokonania poszczególnych czynności (np. wniesienia odwołania, skargi czy dokonanie innej czynności w postępowaniu) liczony będzie od dnia następnego po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku toczących się postępowań. Podkreślić należy jednak, że czynności, które zostaną dokonane w postępowaniach i kontrolach są skuteczne (stanowi o tym ust. 7 omawianego przepisu). Zawieszenie biegu terminów nie wyklucza więc możliwości podejmowania określonych działań, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie będzie konieczności ich powtórzenia.

Dodatkowo, w określonych przypadkach (gdy wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego lub gdy niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną) strona, uczestnik postępowania, kontrolowany czy ich kontrahent są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu. Okoliczności takie powinny zostać jednak odpowiednio ocenione, a regulacja ta z pewnością nie może być nadużywana. Dozwolone jest także, na podstawie art. 15zzs ust. 9, wydawanie decyzji w całości uwzględniających żądanie strony lub uczestnika postępowania (a więc przychylnych określonym podmiotom).

W praktyce interpretacja przedmiotowego przepisu może budzić wątpliwości, wymaga więc dokładnej analizy w celu odpowiedniego zastosowania w konkretnym przypadku.

Kolejną kwestią jest określenie okresu zastosowania art. 155zzs, który dodany został do ustawy 31 marca 2020 r. (a więc w czasie trwania stanu epidemii). W tym zakresie ukazały się dwie interpretacje. Pierwsza wskazywała, że zawieszeniu ulegają terminy w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a więc od 14 marca 2020 r.). Drugie stanowisko natomiast określa moment zawieszenia lub przerwania biegu terminów na 31 marca 2020 r. (bo do tego momentu wszystkie terminy biegły zgodnie z dotychczasowymi regułami). Odpowiedź na powyższe niejasności udzielona została przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Informacja w sprawie wstrzymania i zawieszenia terminów procesowych z dnia 3 kwietnia 2020 r.: „W związku z licznymi pytaniami i komentarzami, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że przepisy stanowiące część „Tarczy antykryzysowej” dotyczące wstrzymania nierozpoczętego i zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego nie mają mocy wstecznej.” Zgodnie z komunikatem MS zawieszenie biegu terminów stosuje się od 31 marca 2020 r.

Jak w wielu innych przypadkach, także w odniesieniu do stosowania art. 15zzs, każda sytuacja musi zostać rozważona i oceniona indywidualnie.

Treść ustawy