Ziele konopi włóknistych jako nowa żywność?

Ziele konopi włóknistych jako nowa żywność?

19 listopada 2021 r. NSA wydał wyrok dotyczący zakwalifikowania produktu zawierającego ziele konopi włóknistych jako nową żywność. Główny Inspektor Sanitarny uznał, że z Katalogu Nowej Żywności KE wynika, że historia spożycia Cannabis sativa L., jako żywności przed dniem 15 maja 1997 r. znana jest tylko w odniesieniu do nasion z konopi, oleju z nasion z konopi, mąki z nasion konopi oraz odtłuszczonych nasion konopi. Z tego powodu środek spożywczy zawierający ziele konopi włóknistych (niewymienione w Katalogu) uznany został za nową żywność. Tym samym stwierdzono, że konieczne jest zastosowanie wobec niego procedury uregulowanej w rozporządzeniu nr 2015/2283[1] dotyczącej wprowadzania nowej żywności na rynek Unii Europejskiej. WSA podzielił powyższe stanowisko GIS i utrzymał decyzję organu w mocy.

Następnie sprawa trafiła do NSA, który uznał, że GIS i WSA nie mają racji. NSA podkreślił, że Katalog Nowej Żywności jest zbiorem otwartym i podaje orientacyjne informacje, czy określony składnik wymaga przeprowadzenia postępowania określonego przepisami rozporządzenia nr 2015/2283.

Zdaniem NSA w przedmiotowym przypadku powinna zostać przeprowadzona rekonstrukcja zawartego w Katalogu Nowej Żywności opisu odnoszącego się do rośliny Cannabis sativa L. i na tej podstawie należałoby udzielić odpowiedzi na pytanie czy zawarte w nim wyliczenie jest enumeratywne czy przykładowe. NSA uznał, że z uzasadnienia wyroku WSA nie wynika, aby przeprowadził on powyższą analizę, a stanowisko wyrażone przez GIS i WSA jest arbitralne i dowolne. Brak zbadania powyższej kwestii nie pozwolił na utrzymanie w mocy decyzji GIS i wyroku WSA.

Omawiany wyrok pokazuje, że brak wymienienia danego składnika w Katalogu Nowej Żywności nie stanowi o tym, iż konieczne jest wobec niego przeprowadzenie procedury uregulowanej w rozporządzeniu nr 2015/2283. W takim przypadku należy zbadać szerszy kontekst danej sprawy i zapisy zamieszczone w Katalogu.

Wyrok znajduje się pod linkiem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E63C296895

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 ze zm.)