ZNAKI INFORMACYJNE NA PRODUKTACH

ZNAKI INFORMACYJNE NA PRODUKTACH

Na opakowaniach produktów spożywczych, poza informacjami podstawowymi, często można znaleźć różne znaki informacyjne. Znaki informacyjne na produktach, takie jak np. symbole mogą dotyczyć wybranych składników żywności, odnosić się do jakości i pochodzenia produktu oraz tworzyw, z których powstały opakowania. Wśród najpopularniejszych znaków informacyjnych, jakie konsument może zauważyć na etykiecie, wyróżnia się m.in.: znak „Produkt polski”, a także znak weterynaryjny.

Możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski” wprowadza ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jeśli chodzi o znaki informacyjne na produktach, to określa ona jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania znaku na opakowaniach środków spożywczych. Znak informacyjny „Produkt polski” może być podawany na produktach, których surowce rolne pochodzą z produkcji krajowej. W przypadku mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego dodatkowo wymaga się, aby zostały one pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i poddanych ubojowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku produktów przetworzonych dozwolone jest użycie składników niepochodzących z Polski, pod warunkiem, że ich łączna masa nie przekroczy 25% łącznej masy  wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji. Składniki niepochodzące z Polski mogą być zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości pozyskania analogicznego składnika pochodzącego z Polski (m.in. niektóre przyprawy, bakalie, owoce cytrusowe).

Znaki informacyjne na produktach takie jak znak weterynaryjny reguluje rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Znak weterynaryjny ma postać numerycznego oznaczenia, które zamieszcza się na produktach pochodzenia zwierzęcego w celu śledzenia partii towaru wyprodukowanych przez konkretny zakład produkcyjny. Obowiązek umieszczenia znaku weterynaryjnego występuje w przypadku zakładów podlegających zatwierdzeniu oraz w przypadku, gdy w zakładzie tym następuje obróbka danego produktu pochodzenia zwierzęcego. Samo wykorzystanie przetworzonego produktu pochodzenia zwierzęcego do wytworzenia innego środka spożywczego nie nakłada takiego obowiązku.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?