ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA (BIO)

Aktualności

Ramy prawne dla uregulowań sektora żywności ekologicznej stanowią: rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189/1 z 20.7.2007 ze zm.) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334/25 z 12.12.2008 ze zm.) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250/1 z 18.9.2008 ze zm.) Kwestie dotyczące kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej uregulowane zostały na szczeblu krajowym – w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975. ze zm.)

Od 1 stycznia 2022 r. do żywności ekologicznej zastosowanie znajdą przepisy nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150/1 z 14.6.2018 ze zm.) w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, będącego odpowiedzią na konieczność dokonania zmian w regulacjach żywności organicznej w związku z dynamicznym rozwojem rynku tej żywności. W ostatnim czasie, rozwój rynku ekologicznych środków spożywczych jest wspierany przez Komisję Europejską, która w swojej strategii „Od pola do stołu” (Farm to Fork) wskazała, że unijnym celem jest  doprowadzenie do stanu, w którym do 2030 roku 25% upraw Unii Europejskiej odbywać się będzie w systemie rolnictwa ekologicznego. Powyższa strategia spójna jest także z aktualnymi preferencjami konsumentów, którzy niezwykle chętnie sięgają po produkty oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej – tzw. euroliściem.

W interesie producentów żywności leży więc dokonanie fachowej oceny, czy produkowane przez nich środki spożywcze spełniają wymogi dotyczące produkcji ekologicznej określone w rozporządzeniach unijnych, a tym samym mogą zostać wprowadzone na rynek jako żywność ekologiczna – często bardziej atrakcyjna dla konsumenta.

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.