NOWA ŻYWNOŚĆ (NOVEL FOOD)

Aktualności

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327/1 z 11.12.2015 ze zm.) przewidują specjalną kategorię nowej żywności (novel food), tj. żywności, która nie była spożywana w znacznym stopniu w Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r.  W świetle ww. regulacji nową żywnością będzie więc żywność o krótkiej tradycji spożycia w Unii, wyprodukowana w oparciu o szeroko rozumiane innowacyjne metody produkcji, jak również tradycyjna żywność pochodząca z państw trzecich, która spożywana była jedynie poza obszarem Unii Europejskiej.

Kwestia klasyfikacji żywności jako novel food jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorcy, ze względu na wymóg uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej dla jej wprowadzania na rynek Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia nr 2015/2283 przewidują dwie procedury zatwierdzania nowej żywności: główną procedurę autoryzacyjną dotyczącą nowej żywności ogółem oraz uproszczoną procedurę notyfikacyjną przewidzianą dla tradycyjnej żywności z państw trzecich.

Wykaz nowej żywności, w stosunku do której zostały wydane zezwolenia na wprowadzenie na rynek Unii Europejskiej, znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiającym unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351/72 z 30.12.2017 ze zm.) W wykazie można znaleźć wiele „popularnych” wśród konsumentów środków spożywczych, takich jak nasiona szałwii hiszpańskiej potocznie nazywane nasionami chia, suszone mikroalgi czy mleko poddane działaniom promieni UV. Co istotne, rozporządzenie wykonawcze Komisji  nr 2017/2470 zawiera także warunki stosowania żywności znajdującej się w wykazie, jak również dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania tej żywności.

Narzędziem pomocniczym, mającym na celu ułatwienie dokonania oceny, czy dana kategoria żywności stanowi nową żywność, jest prowadzony przez Komisję katalog novel food (novel food catalogue). Informacje zawarte w katalogu nie mają jednak charakteru wiążącego.

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.